Noodpakket 2.0 Corona

Het noodpakket om ondernemers te ondersteunen is onlangs verlengd en uitgebreid. Het kabinet heeft een nieuwe belastingvrije tegemoetkoming vaste lasten aangekondigd voor MKB-ondernemers. Een belangrijk nieuw element is bijvoorbeeld dat ook middelen worden vrijgemaakt voor scholing. Daarnaast worden veel bestaande maatregelen zoals bijvoorbeeld de NOW-regeling verlengd. In enkele gevallen gelden striktere voorwaarden.

Hierna gaan wij specifiek in op de verlengde en nieuwe maatregelen in Noodpakket 2.0:

Verlenging NOW-regeling
De NOW-regeling wordt met drie maanden verlengd. Ondernemers die een omzetverlies van ten minste 20% verwachten kunnen vanaf 6 juli 2020 een tegemoetkoming in de loonkosten aanvragen voor de maanden juni, juli en augustus 2020. De referentiemaand voor de loonsom wordt maart 2020.

Ten opzichte van de huidige regeling, worden wel enkele wijzigingen doorgevoerd.

  • Zo wordt de vaste opslag voor werkgeverslasten verhoogd van 30% naar 40%.
  • Ook wordt de korting op de subsidie wegens ontslag om bedrijfseconomische redenen versoepeld. Deze bedraagt in de nieuwe opzet niet langer 150% maar 100% van het loon van werknemers voor wie de ontslagvergunning is aangevraagd. De ‘ontslagboete’ van 50% komt dus te vervallen.
  • Daartegenover staan echter ook enkele aanscherpingen. Een bedrijf dat gebruikmaakt van de NOW mag over 2020 geen winst uitkeren aan de aandeelhouders, geen bonussen betalen aan de directie of commissarissen en geen eigen aandelen inkopen. Ook moet de onderneming bij aanvraag van de NOW-subsidie verklaren dat zij haar werknemers zal stimuleren om aan bij- en omscholing te doen. En als voor meer dan 20 werknemers bedrijfseconomisch ontslag wordt aangevraagd, dient overleg plaats te vinden met de vakbonden.
  • Verder is een aanpassing doorgevoerd die de loonsom over de maand januari bij sommige werkgevers drastisch kan verlagen. Bij de definitieve toewijzing van de loonsubsidie zullen dertiende maand en eindejaarsuitkeringen die in januari zijn uitbetaald namelijk buiten beschouwing worden gelaten.

Het aanvraagtijdvak van het eerste noodpakket wordt verlengd van 31 mei naar 5 juni vanwege twee nieuwe mogelijkheden die zijn opgenomen in de NOW: de mogelijkheid om voor de berekening van de loonsom ook te kijken naar de maanden maart, april en mei en de mogelijkheid om bij een overgang van onderneming de omzet op een afwijkende manier te bepalen.

Tegemoetkoming Vaste Lasten MKB (TLV)
MKB-ondernemers die actief zijn in de zwaarst getroffen sectoren komen in aanmerking voor een nieuwe belastingvrije tegemoetkoming van het ministerie van Economische Zaken om hun vaste lasten te kunnen betalen. Het gaat om MKB-ondernemingen in sectoren die ook aanspraak kunnen maken op de zogenoemde Tegemoetkoming Ondernemers Getroffen Sectoren (TOGS). De hoogte van de nieuwe tegemoetkoming hangt af van de omvang van het bedrijf, de vaste lasten en de omzetderving (die moet minimaal 30% bedragen), maar bedraagt maximaal 20.000 euro voor de komende drie maanden. De regeling wordt uitgevoerd door de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO). Net zoals het geval is bij de huidige TOGS-regeling zal ook deze tegemoetkoming worden vrijgesteld van belastingheffing.

Inkomensondersteuning zelfstandige ondernemers (TOZO)
Zelfstandige ondernemers, waaronder ZZP’ers, kunnen bij hun gemeente door middel van een versnelde procedure inkomensondersteuning krijgen. Deze zogenoemde TOZO-regeling vult het inkomen aan tot het sociaal minimum en hoeft niet te worden terugbetaald. Ondersteuning is ook mogelijk in de vorm van een lening van maximaal € 10.157 tegen een verlaagd rentepercentage. Het kabinet heeft aangekondigd dat de regeling wordt verlengd tot eind augustus. Wel gaat het inkomen van de partner meetellen bij de beoordeling of inkomensondersteuning noodzakelijk is. Ook moeten ondernemers onder de verlengde regeling verklaren dat geen sprake is van surseance van betaling en dat zij niet in staat van faillissement verkeren. Aanvragen voor de verlengde regeling kunnen vanaf 1 juni worden ingediend bij de gemeente.

Verlaagde belasting- en invorderingsrente
Eerder had het kabinet de invorderingsrente met ingang van 23 maart 2020 voor de duur van drie maanden verlaagd naar 0,01%. Nu is besloten dat de verlaging van de invorderingsrente wordt verlengd tot 1 oktober 2020. Het kabinet had ook al eerder aangegeven dat de belastingrente vanaf 1 juni 2020 voor drie maanden zal worden verlaagd naar 0,01%, met een uitzondering voor de inkomstenbelasting. Daarvoor zal de verlaging ingaan vanaf 1 juli 2020. Nu is besloten dat de verlaging van de belastingrente tot 1 oktober 2020 zal gelden.

Uitstel van betaling
Bedrijven die als gevolg van de coronacrisis in betalingsmoeilijkheden raken, kunnen de belastingdienst verzoeken om bijzonder uitstel van betaling te verlenen voor een groot aantal belastingen, waaronder de inkomstenbelasting, vennootschapsbelasting, omzetbelasting en loonheffing. Er moet dan wel een opeisbare aanslag liggen. Het versoepelde uitstelbeleid gold oorspronkelijk tot 19 juni 2020, maar wordt nu verlengd tot 1 september 2020. Beleidsmatig wordt onderscheid gemaakt tussen kortdurend uitstel (voor een periode van drie maanden) en langdurig uitstel (voor een periode van meer dan drie maanden). Bij een verzoek om langdurig uitstel moet aanvullende informatie worden verstrekt. Zo moet bij een totale openstaande belastingschuld van ten minste € 20.000 een liquiditeitsprognose en een verklaring van een derde deskundige worden toegestuurd. Uit deze verklaring moet blijken dat de betalingsproblemen hoofdzakelijk door de coronacrisis zijn ontstaan en dat de liquiditeitsprognose plausibel is. Daarnaast moet de verplichting tot het doen van aangifte correct zijn nageleefd. Nieuw is dat de ondernemer bij aanvraag van uitstel voor langer dan drie maanden moet verklaren geen dividenden en bonussen te zullen uitkeren, noch eigen aandelen te zullen inkopen. Dit om te waarborgen dat het geld binnen de onderneming blijft.

Garantie- en overbruggingsregelingen
Als onderdeel van het noodpakket zijn verschillende garantieregelingen voor kleine en middelgrote ondernemingen in het leven geroepen of verruimd, zodat deze bedrijven toegang houden tot bankfinanciering. Het gaat dan bijvoorbeeld om de Borgstelling Midden- en Kleinbedrijf-regeling (BMKB), de Garantie Ondernemingsfinanciering-regeling (GO), de nieuwe Klein Krediet Corona-garantieregeling (KKC) en het verhoogde budget van de SEED Capital-regeling. Deze faciliteiten worden verlengd.

De Corona Overbruggingslening (COL) die bijdraagt aan de verbetering van de liquiditeitspositie van innovatieve bedrijven (startups en scale-ups) krijgt vanwege het grote aantal ingediende aanvragen een tweede tranche van 150 miljoen euro.

Mocht u naar aanleiding van het voorgaande vragen hebben, dan staan de Ten Raede adviseurs u graag bij met hun expertise om de fiscale en financiële gevolgen van de coronacrisis zo beperkt mogelijk te houden. Wij houden u uiteraard van eventuele aanvullende fiscale maatregelen op de hoogte.