Privacy Verklaring

Ten Raede Groep neemt uw privacy heel serieus en uw gegevens worden vertrouwelijk behandeld. Hieronder omschrijven wij ons privacybeleid, waarin wordt aangegeven hoe wij omgaan met uw gegevens. We laten u weten welke persoonsgegevens we verzamelen, waarom we deze gegevens verzamelen en wat we ermee doen. Dit beleid is van toepassing op de diensten van Ten Raede Groep en op onze website www.tenraede.nl. Indien u vragen heeft die niet in ons beleid worden beantwoord, of wanneer u suggesties en/of opmerkingen heeft over de inhoud ervan, dan komen we uiteraard graag met u in contact. U kunt hiervoor een email sturen naar info@tenraede.nl

Contactgegevens:
https://tenraede.nl
Laan der Verenigde Naties 60
3314DA Dordrecht
T.: 078-6311366
Mail to: info@tenraede.nl

Persoonsgegevens die wij verwerken

Alle gegevens die op welke wijze dan ook worden verzameld (via de website, telefonisch, per e-mail etc.) worden vrijwillig verkregen. Deze gegevens zijn noodzakelijk om onze diensten te kunnen leveren en zullen zorgvuldig bewaard worden gedurende de door u verstrekte doorlopende opdracht tot dienstverlening, rekening houdend met de voorgeschreven wettelijke bewaarplicht. Uw persoonsgegevens worden alleen gebruikt voor doelen die met u zijn overeengekomen en/of in ons privacybeleid staan omschreven, tenzij we van tevoren uw toestemming hebben verkregen of indien een wettelijk voorschrift ons verplicht bepaalde persoonsgegevens vrij te geven.

Ten Raede Groep verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

– E-mailadres

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@tenraede.nl, dan verwijderen wij deze informatie.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

Alle gegevens die op welke wijze dan ook worden verzameld (via de website, telefonisch, per e-mail etc.) worden vrijwillig verkregen. Deze gegevens zijn noodzakelijk om onze diensten te kunnen leveren en zullen zorgvuldig bewaard worden gedurende de door u verstrekte doorlopende opdracht tot dienstverlening, rekening houdend met de voorgeschreven wettelijke bewaarplicht. Uw persoonsgegevens worden alleen gebruikt voor doelen die met u zijn overeengekomen en/of in ons privacybeleid staan omschreven, tenzij we van tevoren uw toestemming hebben verkregen of indien een wettelijk voorschrift ons verplicht bepaalde persoonsgegevens vrij te geven. Ten Raede Groep gebruikt uw contact-/persoonsgegevens tevens voor het verzenden van nieuwsbrieven of informatieverstrekking. U kunt zich altijd afmelden voor nieuwsbrieven of andere per mail verzonden informatie. U heeft altijd het recht om aan ons te vragen welke persoonsgegevens er van u in onze gegevensbestanden zijn opgeslagen. Wanneer u meent dat die persoonsgegevens niet (langer) juist of volledig zijn, kunt u ons verzoeken uw persoonsgegevens aan te vullen, te verbeteren of te verwijderen. Wij zullen de aanpassingen zo snel mogelijk verrichten of aan u toelichten waarom uw wensen (nog) niet kunnen worden uitgevoerd.

Geautomatiseerde besluitvorming

Ten Raede Groep neemt op basis van geautomatiseerde verwerkingen geen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Ten Raede Groep) tussen zit.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

Ten Raede Groep bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Wij hanteren de wettelijke bewaartermijnen voor de volgende (categorieën) van persoonsgegevens: persoonsgegevens, personalia, NAW gegevens en bijzondere / gevoelige persoonsgegevens.

Delen van persoonsgegevens met derden

Ten Raede Groep verstrekt gegevens uitsluitend aan derden uitsluitend als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst/werkzaamheden met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Ten Raede Groep en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@tenraede.nl. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek. Ten Raede Groep wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Ten Raede Groep neemt de bescherming van uw gegevens serieus. Wij zorgen ervoor dat passende technische en organisatorische maatregelen worden genomen om de door u verstrekte persoonsgegevens te beschermen tegen onrechtmatig gebruik en om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Er wordt gebruik gemaakt van beveiligde verbindingen om gegevens over het internet te verzenden. De verzamelde gegevens worden opgeslagen en verwerkt in een gekwalificeerd datacentrum en de persoonsgegevens worden afgeschermd van zoekmachines. Uw gegevens worden op geen enkele manier beschikbaar gesteld aan derden. Ze zullen niet worden uitgeleend, verhuurd of verkocht, noch op een andere manier openbaar worden gemaakt. Uitzonderingen hierop zijn:

  • Analyses voor statistische doeleinden

Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice of via info@tenraede.nl