Dividend uitkeren in 2019?

De tarieven in de vennootschapsbelasting worden in de komende jaren verlaagd, terwijl inkomen uit aanmerkelijk belang (box 2) zwaarder wordt belast. Als u op korte termijn van plan bent dividend uit te keren voor een bepaalde doel, dan kan het verstandig zijn om de uitkering en de besteding nog in 2019 te doen. Dat scheelt u 1,25 procent inkomstenbelasting (box 2) ten opzichte van wanneer u de uitkering in 2020 zou doen. Daarbij gebruikt u het uitgekeerde vermogen bij voorkeur voor jaareinde voor een besteding, aflossing van een lening of een schenking. Anders wordt het uitgekeerde bedrag als onderdeel van uw box 3-vermogen in 2020 belast met inkomstenbelasting.

Het belastingtarief op winst uit aandelen gaat van 25 procent in 2019 naar 26,25 procent in 2020. In 2021 stijgt het tarief naar 26,90 procent. Stel, u keert 100.000 euro dividend uit in het jaar:

2019: dan betaalt u 25.000 euro aan de Belastingdienst.
2020: dan betaalt u 26.250 euro aan de Belastingdienst.
2021: dan betaalt u bijna 26.900 euro aan de Belastingdienst.

Het ‘excessief’ lenen bij de eigen B.V. voor DGA’s wordt met ingang van 2022 aan banden gelegd. De maatregel houdt kort gezegd in dat het bedrag dat boven € 500.000 wordt geleend, bij de DGA als inkomen uit aanmerkelijk belang (box 2) in aanmerking wordt genomen. Indien een rekening-courantschuld aanwezig is van meer dan € 500.000 dan is het raadzaam om te overwogen om in 2019 dividend uit te keren in verband met de tariefstijging vanaf 2020 zoals dat hiervoor is beschreven. De dividenduitkering mag de continuïteit van de onderneming natuurlijk niet in gevaar brengen doordat er te veel geld aan de bv wordt onttrokken. Dat betekent dus dat voordat een besluit tot dividenduitkering wordt genomen de uitkeringstoets moet worden gedaan. Wilt u nog in 2019 dividend uitkeren? Vergeet dan niet te verzoeken om een (nadere) voorlopige aanslag inkomstenbelasting 2019.

Hebt u vragen of wenst u van gedachte te wisselen over de vraag of het uitkeren van dividend gunstig is in uw situatie, neem dan gerust contact op met (uw) adviseur bij Ten Raede Groep.