Disclaimer

Disclaimer

De bedoeling van deze website is om door middel van informatie u te interesseren voor Ten Raede Groep en u op de hoogte te brengen van de ideeën en werkwijze. Door deze website te bezoeken gaat u ermee akkoord dat Ten Raede Groep nimmer aansprakelijk is voor enige schade, zowel direct als indirecht, welke is of mede door is ontstaand door het gebruik van de hierin geboden informatie. Tevens dient de bezoeker zich te realiseren dat bepaalde links op deze website leiden naar informatie die niet wordt aangeboden, gecontroleerd en/of onderhouden door Ten Raede Groep. Voor de inhoud en de toepassing van deze informatie is Ten Raede Groep nimmer aansprakelijk. Hoewel deze website met de grootste zorg is samengesteld, kan Ten Raede Groep de volledigheid en juistheid van de geboden informatie niet garanderen. De inhoud van deze site is niet gericht op gebruik door bezoekers uit andere landen en/of andere jurisdictie dan Nederland.

Behalve voor persoonlijk en niet commercieel gebruik, is het niet toegestaan iets van deze site of de inhoud daarvan te verveelvoudigen, op te slaan en een geautomatiseerd gegevensbestand of openbaar te maken, in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch, hetzij mechanisch, door fotokopieën, opnamen of op enige manier dan ook, zonder voorafgaande en uitsluitend schriftelijke toestemming van Ten Raede Groep.

Email & nieuwsbrieven

Ten Raede Groep gebruikt uw contact-/persoonsgegevens onder andere voor het verzenden van nieuwsbrieven of informatieverstrekking. U kunt zich altijd afmelden voor nieuwsbrieven of andere per mail verzonden informatie. U heeft altijd het recht om aan ons te vragen welke persoonsgegevens er van u in onze gegevensbestanden zijn opgeslagen. Wanneer u meent dat die persoonsgegevens niet (langer) juist of volledig zijn, kunt u ons verzoeken uw persoonsgegevens aan te vullen, te verbeteren of te verwijderen.

De informatie verzonden met e-mailberichten is uitsluitend bestemd voor de geadresseerde(n) en zij die van de geadresseerde(n) toestemming kregen dit bericht te lezen. Gebruik door anderen dan geadresseerde(n) is niet toegestaan. De informatie in deze e-mailberichten kan vertrouwelijk van aard zijn. Als u emails abusievelijk hebt ontvangen, wordt u verzocht contact op te nemen met de afzender en het bericht te vernietigen.

Het Nederlandse recht is van toepassing. Op al onze aanbiedingen, diensten en overeenkomsten zijn onze Algemene Voorwaarden van toepassing. Deze kunt u hier inzien/downloaden. 

© 2019 Ten Raede Groep, alle rechten voorbehouden.

Deze disclaimer kan van tijd tot tijd wijzigen. De wijzigingen zullen op deze pagina doorgevoerd worden.